e-FATURA, e-ARŞİV ve e-DEFTER DÖNÜŞÜM PAKETLERİ KONTÖR HEDİYELİ

 
 
e-FATURA NEDİR?
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.


 

 
 
KİMLER e-FATURA KAPSAMINDADIR?
20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
– 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
– 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
– Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
 

 

e-DEFTER NEDİR?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

 

KİMLER e-DEFTER KAPSAMINDADIR?

E-Defter ve E-Fatura kullanan firmalar için yasal zorunluluktur ancak isteyen tüm firmalar gönüllü olarak E-Defter kullanabilir. Böylece defterlerini notere tasdik ettirme, yazdırma ve 10 yıl saklama zorunluluğundan kurtulurlar.

e-ARŞİV NEDİR?
e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenlenmesine ve faturanın 2. nüshasının elektonik ortamda saklanabilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

KİMLER e-ARŞİV KAPSAMINDADIR?
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır
e-ARŞİV SİSTEMİNE NASIL DAHİL OLABİLİRSİNİZ?

e-ARŞİV SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Faturalarınızı Fiziksel Ortamda Saklamaya Son: Faturalarınızı kağıt olarak saklama ve fatura yığınları arasından aradığınızı bulma derdiniz ortadan kalkar. Aynı zamanda faturalarınızın fiziksel yıpranmalarını engellemiş ve çok daha güzenli bir ortamda saklamış olursunuz

Müşteri Memnuniyetini Arttırır: Son tüketici aldığı malı iade etmek isterse kendisine email olarak iletilen faturanın bir çıktısını alıp iadeye ilişkin bölümü doldurması ve ürün ile birlikte satın aldığı yere göndermesi yeterli olacaktır.


 

ARŞİV ve e-FATURA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Bize Ulaşın